Algemene voorwaarden

Artikel 1 – toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1 Dit zijn algemene voorwaarden van Mtec Music. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete productaanbod op de site van Mtec Music, internetadres http:// www.mtecmusic.com, en op alle met Mtec Music aangegane overeenkomsten.
1.2 Onder “klant” wordt verstaan: elke natuurlijke persoon die een contract, van welke aard dan ook, met Mtec Music is aangegaan of zal aangaan.
1.3 De internetsite van Mtec Music richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.4 Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend en een schriftelijke bevestiging van Mtec Music is ontvangen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden geheel van kracht.
1.5 Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mtec Music is ingestemd.
1.6 Door het gebruik van de internetsite van Mtec Music en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.
1.7 Naast de algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen indien dit nadrukkelijk is
overeengekomen. Indien tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen bestaan dan hebben de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden voorrang boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.8 Mtec Music is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2 – offerte – aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Mtec Music is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit enkel tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aankoop van de klant zoals genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:
– de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen
– in het geval dat door Mtec Music een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Mtec Music retour ontvangen zijn
– de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde orderformulier is elektronisch aan Mtec Music verzonden en door Mtec Music ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door Mtec Music worden herroepen in het geval dat de klant niet aan de algemene voorwaarden voldoet of in het verleden hieraan niet heeft voldaan. In dat geval zal Mtec Music dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de order aan de klant mededelen.
2.6 De klant en Mtec Music komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mtec Music gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 3 – prijzen
3.1 Alle prijzen op http://www.mtecmusic.com zijn uitgedrukt in euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdrage.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Mtec Music in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan hem/haar heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mtec Music worden gecorrigeerd.
3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de order annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mtec Music.

Artikel 4 – betaling
4.1 Het eigendomsrecht van de bestelde producten berust bij Mtec Music totdat de koopsom door Mtec Music is ontvangen pas dan gaat het eigendomsrecht over naar de klant. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– vooruitbetaling
– overmaking middels Ideal
4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Mtec Music heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-verplichtingen), komen ten laste van de klant.
4.4 In geval van niet-tijdige betaling is Mtec Music bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
4.5 Mtec Music behoudt zich het recht voor om de vordering uit te besteden aan een
gerechtsdeurwaarders- of incassobureau.

Artikel 5 – levering en leveringstermijn
5.1 Na het plaatsen van een order via Mtec Music vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs en levertijd per artikel.
5.2 Orders worden zo snel mogelijk afgeleverd. Mtec Music streeft ernaar om orders die op een werkdag voor 16.00 uur s middags worden geplaatst binnen drie (3) werkdagen te leveren. De uiterste leveringstermijn is vier weken na ontvangst
van de order. Ingeval de klant ervoor kiest om de order vooruit te betalen geldt een uiterste leveringstermijn vier weken na ontvangst van de betaling.
5.3 Bij een levertijd langer dan vier weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na de vierde week neemt Mtec Music hierover contact op met de klant.
Mtec Music kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door een klant wordt besteld,
zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Het is mogelijk dat producten, die op http://www.mtecmusic.com als leverbaar cq. op voorraad staan aangeduid, toch niet leverbaar cq. voorradig zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Mtec Music streeft ernaar om vertragingen in de levertermijn binnen een werkdag telefonisch of per email aan de klant te melden.
5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6 – ruilen en retourneren van gekochte producten
6.1 De klant kan een artikel tot uiterlijk 14 werkdagen na levering (de officiele zichttermijn bij kopen op afstand) zonder opgaaf van reden retourneren. Het volledige aankoopbedrag zal worden terugbetaald met eventuele verrekening van
verzend- verzekringskosten die Mtec Music voor zijn rekening heeft
genomen. Een artikel kan alleen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, gesloten cq. gesealde verpakking worden geretourneerd. Eventuele retour-zendkosten die de klant maakt zijn voor eigen rekening van de klant.
6.2. De klant kan een artikel dat hij/zij defect heeft ontvangen uiterlijk
binnen 8 werkdagen na levering retourneren. Het volledige aankoopbedrag zal worden terugbetaald. Eventuele retour-zendkosten die de klant hierdoor maakt zijn voor rekening van Mtec Music.
6.3 Terugbetaling in geval van retournering vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het geretourneerde artikel.
6.4 Producten die verzegeld werden geleverd waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, kunnen niet geretourneerd worden.
6.5 Vanwege licentierechten worden software- en mulitmediaproducten niet teruggenomen.
6.6 Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
6.7 Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mtec Music en op de wijze zoals door de Mtec Music aangegeven.

Artikel 7 – garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen
7.1 Voor de door Mtec Music geleverde producten geldt de garantietermijn, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product is vastgesteld. Mtec Music vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
7.2 Mtec Music is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding,
in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mtec Music. Mtec Music is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Mtec Music, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan
de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Er kan geen sprake zijn van garantie ingeval van slijtage als gevolg van normaal gebruik en verder in de volgende gevallen:
– indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door Mtec Music
geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet door cq. met toestemming van de fabrikant zijn verricht
– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
– indien de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of een niet met de bestemming corresponderend gebruik
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
7.5 De klant is verplicht Mtec Music te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Mtec Music mochten doen
gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
7.6 Het is mogelijk dat Mtec Music op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn.
Dergelijke links zijn louter informatief. Mtec Music is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 – overmacht
8.1 In geval van overmacht is Mtec Music niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 – intellectuele eigendomsrechten
9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Mtec Music, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan:
octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 10 – registratie en gebruik van persoonsgegevens
10.1 Mtec Music zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken
in overeenstemming met haar privacy-beleid. De klantgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
10.2 De klant kan de aan Mtec Music verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
10.3 De registratie van de persoonsgegevens is beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL.
10.4 Mtec Music neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 11 – toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – overige bepalingen
Mtec Music behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen.